Monthly Archives: January 2022

Kallelse till extra föreningsstämma 4:e Februari kl 18.00

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

HSB bostadsrättsförening Fagotten i Lund kallar härmed samtliga medlemmar till extra föreningsstämma.

Datum/tid: Datum 4 februari kl. 18.00

Plats: HSB Skånes lokaler, Visningsstudion, Gnejsvägen 15 i Lund

Med anledning av rådande samhällssituation och Folkhälsomyndighetens råd om folksamlingar kommer det inte att erbjudas förtäring. Rekommendationen är att hålla stämman så kort som möjligt.

Den tillfälliga lag som möjliggjorde poströstning upphörde att gälla 2021-12-31. Därför är detta alternativ inte möjligt.  Röstning via länk är inte heller tillåtet, då man i så fall måste säkerställa identiteten på den röstande. Detta har vi i dagsläget ingen möjlighet att göra. 

Vi rekommenderar att endast 1 medlem per hushåll kommer till stämman och har ni symptom på sjukdom ber vi er att hålla er hemma. För information om stambytet och övriga frågor hänvisar styrelsen till Fagottnytt 01/22. Ett informationsmöte där medlemmarna kan ställa frågor till styrelsen kommer att hållas senare när vi kan samlas på ett tryggare och mer säkert sätt. Tack för er förståelse.

En medlems rösträtt kan utövas genom fullmakt (bifogas) i enlighet med stadgarna.

På föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst. Om bostadsrätten samägs ankommer det på samägarna att avgöra vem av dem som ska utöva rösträtten. Innehar en medlem flera bostadsrätter i föreningen har medlemmen en röst.

Medlem som inte har betalt förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt.

Välkommen!

Styrelsen

—–

DAGORDNING

1.  Föreningsstämmans öppnande

2.  Val av stämmoordförande

3.  Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

4.  Godkännande av röstlängd

5.  Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

6.  Godkännande av dagordning

7.  Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

8.  Val av minst två rösträknare

9.  Fråga om kallelse skett i behörig ordning

10.  Fyllnadsval av tre styrelseledamöter

11.  Föreningsstämmans avslutande