Monthly Archives: November 2023

Återvinning påminnelse!/Recycling reminder!

Återvinningen i miljöhusen (in English below)

Var snäll och sortera rätt i miljöhusen och placerara inte saker där som inte kan läggas i någon av återvinningskärlen. Om vi sorterar dåligt eller om det ställs saker i miljöhusen som inte hör hemma där (gasbehållare, kläder, möbler, böcker) händer följande:

  • vi får straffavgifter från kommunen
  • vaktmästaren måste ta hand om det

I båda fallen så ökar det föreningens kostnader helt i onödan. Utöver det kan man riskera hälsan på någon av sina grannar om något brandfarligt eller skadligt ställs ut som ska tas om hand enligt speciella regler.

Sortera rätt. Och det som inte får ställas i miljöhusen måste man istället köra iväg till återvinnningscentral (närmast för oss är Gastelyckan).

Vi planerar ha återkommande container-helger där boende kan slänga större skrymmande skräp. Styrelsen återkommer med tid och plats för dessa.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen, Brf Fagotten

— English below—-

Recycling in recycling houses (“miljöhusen”)

Please sort correctly in the recycling houses and do not place things there that cannot be put in any of the recycling bins. If we sort badly or place things in the recycling houses that do not belong there (gas tubes, clothes, furniture, books…) two things will happen:

  • we get penalty fees from the municipality
  • the common caretaker has to take care of it

In both cases, it increases the Fagotten’s costs unnecessarily. Besides that things that do not belong might be of harm to your neighbours or be an extra firehazard if not taken care of properly according to its specific instructions.

Instead, make sure you separate trash in the correct bins, and take the obscure trash that do not belong in a recycling station to the public recycling central (closest to us is Gastelyckan).
We will plan for container-weekends in the coming year where members can throw bigger things. We will come back when we know the time and dates for these.
Best Regards,
The Board of Brf Fagotten.

Årsavgift 2024 – höjning med 2%

Nästa års höjning av årsavgift

Vi har nu haft årets budgetmöte och styrelsen har, efter en noga analys av underhållsplan och bedömning av upplåningsbehov för finansiering av framtida investeringar, beslutat att nästa års avgift och alla andra avgifter (förråd, garage, etc) kommer att höjas med endast 2 % . Detta trots den höga inflationen i samhället.

Detta möjliggörs genom att styrelsen arbetar kontinuerligt för en stabil ekonomi genom ansvarsfulla balanserade beslut som säkrar så god finansiell stabilitet som möjligt utifrån tillgänglig information om omvärlden. Tillsammans med engagerade medlemmar gör detta att föreningens ökning av kostnader kan hållas under relativt god kontroll, och vår avgift behöver inte springa iväg i lika snabb takt som inflationen. Bland annat påverkar följande:

– alla medlemmar hjälps åt så att reliningprojektet löper på och fungerar så bra som möjligt. (Det rullar än så länge på utan några större problem.)

– alla medlemmar hjälps åt att vara rädda om all vår gemensamma egendom och grönområden (våra fastigheter).

– alla medlemmar hjälps åt genom snabb inrapportering av fel och brister så de kan åtgärdas omedelbart och inte orsaka stor skada och kostnader för föreningen

Då vi lever i en orolig tid vill vi påpeka att om något skulle hända utanför vår kontroll har styrelsen alltid möjlighet att justera månadsavgiften under pågående budgetår, i detta fall 2024.

Vi tackar alla som engagerar sig och gör att vi kan ha en sund och stabil förening i dessa tider.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Fagotten i Lund