Entre2B

Ekonomi

Ekonomi
Föreningen har stabil ekonomi och har höjt månadsavgiften i enlighet med behov enligt underhållsplan. Mellan åren 1994-2006 höjdes avgiften i snitt med 1,8% per år. Efter detta har höjningar gjorts efter behov och 2015 utgör årsavgiften i genomsnitt 607 kr/kvm bostadslägenhetsyta, vilket får anses relativt lågt trots det ett antal stora satsningar gjorts.

1999 –  Föreningen investerar i byggandet av ett eget datornätverk och en Internet-anslutning som för närvarande är på 100 Mbps. Läs mer om det på sidan med Datornätverket.

2004 – Föreningen byggde nya sophus, och hela värmesystemet gjordes om för att säkra en effektivare och bättre drift.

2005 – Föreningen genomförde en större översyn av fastigheternas tak.

2008 – Centrala Lekplatsen gjordes om om och samma år byggdes takförsedda uppställningsplatser för cyklar.

2009 – Balkongerna renoverades med ny vägg mot lägenheten, nytt fönster och ny dörr.

2012 – Föreningen genomförde Projektering av nya Entréer, Underhåll av Krypgrunder. Rensning av Hängrännor. Åtgärdat ventilation i tvättstugor. Årsavgiften höjdes med 5% per 2012-01-01. (Första höjningen sedan 2009.)

2013 – Ersättning av entrépartier i trappuppgångar påbörjades och i och med det installerades nytt och ett “Tag-lås”-system. Årsavgiften höjdes med 2% per 2013-01-01.

2014 – Projekten kring Entrer samt grunder avslutades (slutbesiktning sker under första halvår 2015). OVK-besiktning genomfördes samt rensning av ventilationskanaler. Väsentliga delar av datasystemet har bytts ut för att möjliggöra snabbare bredbandsuppkoppling samt en bättre plattform för ny hemsida.  Årsavgiften höjdes med 2% per 2014-01-01.

2015 – Asfaltsarbete rondeller med anslutande infart genomfört. Avslutat arbete med entréerna. Plåtarbeten genomförda för bättre avrinning från entrétaken. Bytt söndriga dagvattenledningar runt hus 12. Belysningskonsult gjort en plan för föreningens nya utebelysning. Påbörja undersökning av konditionen på vissa husgavlars mjukfogning. Fördjupad undersökning kommer ske 2016. Årsavgifterna uppgick under året till i genomsnitt 607 kr/m2 bostadslägenhetsyta. Den för 2016 år upprättade budget visade höjningsbehov på 1% och styrelsen beslutade höja årsavgifterna med 1% from 2016-01-01.

2016 – Färdigställande av utebelysning. Fullföljer asfaltsplan enligt underhållsplan. Fördjupad undersökning av husgavlar påbörjad. Den för 2017 år upprättade budget visade höjningsbehov pga allmänna kostnadsökningar.  Styrelsen beslutade att höja avgiften med 1% per 2017-01-01.

2017 – (Planerat enligt underhållsplan) – Avslutning utebelysningsprojekt. Planerar fullfölja asfaltsplan enligt underhållsplan. Planerar fortsatt undersökning av husgavlar. Planerar omfogning av vissa gavlar efter vad som framkommer vid fördjupad undersökning.

2018 – Under året har följande underhållsåtgärder vidtagits:

- Omfattande lagningar av fogar i tegelfasaden.
- Planerad tilläggsbelysning utomhus. Projektet med förnyelse av
ytterbelysningen med övergång till LED-armatur, är därmed avslutat.
- Undersökning och beslut om utbyte av fönsterbalkar.
- Nedtagning av träd och klätterväxter, som kan skada fasaderna.

2019 – Framtida underhåll
- Radonmätning under januari-mars
- Asfaltering av resterande gårdar samt centralplanen inne i området.
- Resterande lagning av fogar i tegelfasaden.
- Byte av ett antal fönsterbalkar.
- Byte av tvättmaskiner och eventuellt annan utrustning i tvättstugorna.
- Uppsättande av 16 laddenheter för el och elhybrid bilar.
- Övergång till gemensam el med individuell mätning.
- Starta undersökning av våra vatten och avloppsledningar.

För mer information hänvisas till Fagott-info under sidan “För Boende” samt föreningens årsredovisningar nedan.

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2009
Årsredovisning 2008
Årsredovisning 2007
Årsredovisning 2006
Förvaltningsberättelse 2005