Info pågående underhåll

Entrétrapporna håller nu på att lagas av Jonni Ekdahl på Westox-Nordic AB.

Det är beställt tvätt av våra sopkärl av Klottrets-Fiende. Kommer att utföras så snart som möjligt i anpassning till Lunds Renhållningsverks tömningsschema på föreningen.

Fastighetskontoret är stängt vecka 27-28 pga semester. Den 1/7 – 12/7. Hänvisning till Per Werner 0724-568388 eller Bredablick felanmälan 010-177 59 00.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Fagotten

Blandad Info efter Årsstämma Brf Fagotten

Årsstämma

 • Föreningens årsstämma hölls 22 maj med 55 närvarande medlemmar. Innan stämman informerade HSB:s jurist om de paragrafer som har ändrats i HSB:s normalstadgar p g a lagändringar och Birgitta Edling informerade om de mindre avvikelser från normalstadgarna som BRF Fagotten i Lund har. Under stämman beviljades avgående styrelsen ansvarsfrihet och en ny styrelse valdes (se nedan). Dessutom behandlades två motioner om cykelrensning (bifölls) och golfnät (avslogs). Slutligen antog stämman förslaget till nya stadgar (för att de skall börja gälla krävs ytterligare en stämma, som troligen kommer att hållas till hösten).
 • Den nya styrelsen består av följande personer: Amir Baigi, Jakob Frey-Skött, Erik Jorde, Johanna Karlmark, Sofia Klingmann, Maria Leonora, Rolf Persson, Per Stewén, Lars Wadsö.
 • Styrelsen konstituerar sig 5 juni.
 • Till internrevisorer valdes Lena Erreth och Eva-Maria Jansson (suppleant).
 • Till valberedning valdes Anatoly Mironov (sammankallande), Jonas Boström och Amelie Flink.
 • Under årsstämman ställdes det en fråga kring varför förvaltningskostnaderna hade ökat från 2.7 till 3.4 miljoner kronor. Det är för att kostnaden för renovering av rabatter hade lagts under denna post (där den dagliga trädgårdsskötseln normalt ligger). Detta kan inte ändras i efterhand, men i fortsättningen kommer vi att lägga sådana utgifter under markarbeten. Kostnaden för den tekniska förvaltningen hade inte ökat.

Utemiljön

 • Nu har bladen på de fem nya plommonträden och de större träden av valnöt och äkta kastanj slagit ut.
 • Som ni märker har vi även minskat klippningen av våra gräsmattor genom att under första delen av växtsäsongen inte klippa vissa delar av dem. Styrelsen har fått både positiva och negativa kommentarer på detta, som vi gör av både miljö- och ekonomiskäl. Vi diskuterar med vår utemiljöentreprenör hur skötseln skall ske framöver.
 • Styrelsen jobbar med att formulera enkla regler för rabatterna längs husen som de boende kan få sköta (självförvaltning). Vi tycker att detta är ett bra sätt att hålla vår utemiljö att grön och vacker. Dock måste styrelsen sätta vissa gränser för vad man får göra med dessa rabatter, och det är något som vi kontinuerligt jobbar med och vänligt meddelar de som “går över gränserna” att de får backa lite.
 • Som tidigare meddelat tittar vi även på:
  • återställa alla stenar till sina rätta platser
  • fixa till alla våra bänkar på området ,
  • tvätta och laga alla entrétrappor ,
  • lägga om plattsatta gångar.
  • Vi har besprutat många balkongväggar med grön fritt som är en skonsam metod men tar lite tid (upp till 1 år) för att se resultatet.

Allmänt underhåll

 • Nya styrelsen kommer titta på behov av framtida underhåll. Utöver underhållsplan har vi fått in frågor om underhåll av fönster som vi kommer titta närmare på i närtid för att klargöra vad vi gör som förening och vad man behöver göra som boende.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Fagotten

På gång i Brf Fagotten

Styrelsen tackar för det gångna räkenskapsåret då vi har arbetat mest med vår reliningsprojekt.

Det som just nu är fokus och på gång är att fräscha upp vår utemiljö,

 • återställa alla stenar till sina rätta platser
 • fixa till alla våra bänkar på området ,
 • tvätta och laga alla entrétrappor ,
 • lägga om plattsatta gångar.
 • Vi har besprutat många balkongväggar med grön fritt som är en skonsam metod men tar lite tid (upp till 1 år) för att se resultatet.

Vi kommer att lägga upp, när den nya styrelsen tillträtt, alla planerade styrelsemöten och vilka underhållsåtgärder som ligger för framtiden,

Ses på årsmötet

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Fagotten i Lund

Självförvaltning av rabatter

Observera att lägenhetsinnehavaren inte äger marken kring sin lägenhet (främst relevant för boende på markplan), och det är en förmån (inte en rättighet) att få självförvalta en rabatt och sköts den inte så kan föreningen ta tillbaka skötseln av den. (All mark på området är förenings mark och kan närsomhelst behövas tas i anspråk pga fastighetsunderhåll. Boende på markplan har även möjlighet bygga ut sin balkong – men var uppmärksam på vilka mått som gäller. All mark utanför mått tillhör föreningen och man kan bli skyldig att återställa marken utan ersättning. Är du osäker på vart gränsdragningen går kontakta förvaltare eller styrelse.)

I vår förening har man förmånen att i vissa fall själv få sköta de rabatter som är utanför den egna lägenheten på markplan. Vi har kallat det att man självförvaltar en rabatt och det har bidragit till att föreningen är så grönskande som den är och att många av oss kan glädjas åt att sköta växtligheten utanför våra fönster.

För att området skall se enhetligt och snyggt ut krävs det dock att vi har vissa regler
kring självförvaltningen och eftersom styrelsen har fått in en del klagomål på
utseendet hos vissa rabatter, så har vi här skrivit ned ett minimum av regler som ni
som självförvaltar rabatter måste följa.

Att få sköta rabatten utanför lägenheten inte är något som står i bostadsrättslagen eller
i föreningens stadgar och det är inte alla bostadsrättsföreningar som tillåter detta. Det
är en praxis som har vuxit fram på BRF Fagotten under många år och som man från
styrelsernas sida har tyckt vara positiv.

Här kommer ett antal enkla regler krig de självförvaltade rabatterna, med målet att
det skall se snyggt ut och att det skall finnas en viss enhetlighet.

 • Om ni vill ta över skötseln av en rabatt utanför er lägenhet så ska ni kontakta styrelsen innan ni påbörjar någonting.
 • Inom föreningen pågår det ett arbete att renovera de gemensamma rabatterna; varje år anlägger vår utemiljö-entreprenör ca fem nya rabatter. Det går inte att ta över skötseln av dessa rabatter.
 • Väljer man att sköta rabatter utanför sin lägenhet innebär det att man tar på sig ansvaret för att det ser välskött ut under hela året. Tänk på att åtagandet kräver en hel del jobb.
 • Markera din rabatt med stenar markerade med pilar (finns att hämta i Miljöhus 3, vid Fagottgränden 23), så att man tydligt ser var din rabatt börjar och slutar.
 • Rabatterna kring husen ska i huvudsak vara planterade med fleråriga växter.
 • Träd får inte planteras i rabatten.
 • Plantera buskar minst en halvmeter från väggen.
 • Plantera inte buskar som växer över fönsterblecken; vår uteentreprenör klipper ner all växtlighet som växer över fönsterblecken, även i självförvaltade rabatter.
 • Rabatterna kring husen är till för prydnadsväxter; det är alltså inte tillåtet att odla grönsaker där (det kan man göra på en odlingslott).
 • Begränsa antalet saker som inte är växter. Det är tillåtet att ha t ex enstaka krukor och några trampstenar, men det är inte tillåtet att ha t ex pallkragar eller stora mängder krukor. Det är inte heller tillåtet att använda rabatten som förråd för att förvara sådant som inte får plats i lägenheten eller på verandan, som tex jordsäckar eller lekredskap.
 • Vill du säga upp ditt åtagande kan det bara göras efter växtsäsongen. Kontakta då styrelsen och lämna tillbaks stenarna i återvinningshuset vid Fagottgränden 23.
 • Om du flyttar, diskutera gärna med den som köper om denne vill ta över rabatten.

Styrelsen vill inte gärna agera rabatt-polis i området, men vi kommer att påpeka om
ovanstående regler inte efterföljs.