Category Archives: Uncategorized

Bredablick

Hänsyn till boende och personal under smittspridningen

 • Vår fastighetsskötare André Henriksson och förvaltare Niclas Lam kommer i möjligaste mån arbeta som vanligt under tiden vi påverkas av spridning av coronavirus. Vi ber dock om förståelse för att några restriktioner måste tillämpas i nuläget.
 • Bredablick och Din Utemiljö kommer utföra sitt arbete som vanligt i de allmänna utrymmena. För att minska smittrisken (både för boende och för personal hos våra leverantörer), undvik nära kontakt med personal när de arbetar ute i området. Endast akuta fel kommer åtgärdas inne i de boendes lägenheter.
 • Förvaltaren nås per telefon 010-177 59 00 samt på Bredablicks kontaktformulär https://bredablickgruppen.se/forvaltning/#kontakt. Kom ihåg att alltid ange att det gäller Brf Fagotten. Brevlådan utanför expedition kan också användas, men undvik så långt möjligt personliga besök under expeditionstid.
liten-tjock-tv

Com Hem

För alla er som har en äldre modell av TV-apparat kommer vår leverantör av TV-tjänster  Com Hem att byta till att endast sända digitalt. Du kommer behöva en separat digialtbox om du inte har en nyare TV från och med 8 september. Läs dokumentet för mer info kring Analog TV  (Det stämmer fortf förutom att datumet ändrats).

Ordning i Miljöhusen

Det är viktigt att vi håller rent i sophusen/miljöhusen. Här är tre exempel på hur det inte ska se ut. Stora kartonger är lätta att vika ihop eller riva isär, på så sätt kan de få plats i kärlen. Metallföremål av denna storlek och  kartonger som inte får plats bör lämnas in på återvinningsstation, den närmaste finns på Gastelyckan.

Vänliga hälsningar Styrelsen

image001 image002 skarmklipp

skarmklipp2

skarmklipp-faq

FAQ Frågor om förvaltarbytet

För att alla ska känna att de får samma information så är det något som uppkommer i mail till styrelsen kring skiftet så tänkte vi att vi lägger ut frågor som uppkommer i samband med bytet.

Posten kommer uppdateras regelbundet under en period så kolla gärna här innan ni mailar kring förvaltning. Finns inte svaret här eller i Fagotten-ABC mailar ni styrelsen@fagotten.org som vanligt.

Fråga: Vad händer med vår kötid till förråd etc nu när vi bytt förvaltare?
Svar: Ingenting. Ni behåller er plats i kön.

 

 

 

 

 

 

Laddplats Elbil

Välkommen att hyra laddplats för din elbil! Det finns 16 platser, 8 på Flöjtvägens parkering och 8 på Fagottgrändens. Kostnaden är, utöver elen, 100 kr/mån. Övriga avtalsvillkor framgår av det finstilta i kontraktet, som du kan ladda ned här. Är du intresserad, skriv ut och fyll i avtalet och sänd till vår förvaltare (se adress nedan). Efter ingått avtal kvitterar du ut ett kort hos förvaltaren, som används för identifikation och beräkning av antalet kWh du förbrukar. Tänk på att endast bil ägd eller leasad av person folkbokförd på Brf Fagotten får plats.

 

Vänliga hälsningar Styrelsen

brandsakerhet_topp

Brandsäkerhet i trapphusen

Brandsäkerhet i trapphusen
Om du har saker i trapphuset ta bort dem
För att minska riskerna för brand och underlätta evakuering och
släckning vid brand får lösa föremål inte förvaras i trapphusen.
Det innebär att exempelvis dörrmattor, kartonger, blommor,
cyklar och elsparkcyklar inte får finnas i trapphuset. Lösa
föremål får inte ens tillfälligt placeras i trapphuset. Detta följer
föreningens bestämmelser och rekommendationer från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om
brandsäkerhet i trapphus.

Det enda som får stå i trapphusen är barnvagnsunderreden
(Metallställning, hjul och annat som inte är löstagbart) samt
rullatorer. Dessa får inte stå där de kan försvåra utrymning. De
gamla soprummen (bredvid ingången till trapphusen) ska i
första hand användas för barnvagnar.

Vi ber dig som har saker i trapphusen att ta bort dessa
omgående.

Lösa föremål som finns kvar kommer att tas bort
Då fastighetsägaren har ett ansvar för brandsäkerheten
kommer fastighetsskötaren på uppdrag av styrelsen att ta bort
alla kvarvarande saker i trapphusen med början den 31/1.

Insamlade saker kan återfås från förvaltaren som har
expeditionstid på onsdagar jämna veckor 08:00-09:00 inom tre
månader.

Eventuella frågor besvaras av styrelsen för Brf Fagotten
(styrelsen@fagotten.org)

In English

2020-01-21
Fire safety in the stairwell
Please remove any objects you have in the stairwell
Loose objects may not be placed in the stairwell since this
increases the risk for fire and makes evacuation and
extinguishing more difficult if a fire does occur. This means, for
example, that doormats, cartons, plants, bicycles and scooters
must not be placed in the stairwell. Loose objects may not be
placed in the stairwell even temporarily. This is in accordance
with the association’s rules and the recommendations from The
Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) concerning fire
safety in stairwells.

The only things that are allowed to be placed in the stairwell are
the undercarriages to children’s prams and strollers (the metal
stand, wheels and other non-removable parts) and rollators.
These must be placed where they don’t make evacuation more
difficult. Prams and strollers have precedence in the old
garbage rooms (on the right of the entrance to the stairwell).

If you have any objects in the stairwell then please
remove them at once!

Loose objects that remain will be removed
The association has the legal responsibility for fire safety. The
board has therefore instructed the caretaker to remove all
remaining objects from the stairwells, beginning the 31/1.

Objects so collected can be retrieved from the manager within
three months. The manager’s office is open between 08:00 and
09:00 on Wednesdays in even weeks.

Questions can be addressed to the board for Brf Fagotten
(styrelsen@fagotten.org)

Hälsningar Styrelsen

info

Minnesanteckningar Säkerhetsmöte 14/1

Uppdatering Grannsamverkan

Första mötet med gruppen som ska arbeta med Grannsamverkan på Brf Fagotten hålls i föreningslokalen, källaren Flöjtvägen 20a, torsdagen den 6 februari kl. 19.15. Alla är välkomna.

Minnesanteckningar från medlemsmöte om säkerhet 14/1-20 på Östra Tornskolan

C:a 40 personer deltog i mötet.

Inbjudna föredragshållare:
Carina Roth från kommunpolisen samt Kenneth Johansson från Länsförsäkringar.

Carina Roth gav en del fakta vad gäller brottslighet i vårt område:
Varje år görs en Trygghetsmätning av polisen/kommunen där allmänheten får besvara ett antal frågor om upplevd trygghet/otrygghet. Skalan är mellan 1 och 6, där 6 är högst grad av upplevd otrygghet. Index för Lund förra året låg på 1,54 alltså ett väldigt lågt värde för upplevd otrygghet.
Vad gäller inbrott i bostäder skedde 27 inbrott under 2019 på Östra Torn varav 8 var lägenhetsinbrott. Bostadsinbrott ökar generellt med 30 % under den mörka årstiden. Guld och kontanter är det mest stöldbegärliga. När det gäller lägenhetsinbrott ser polisen nu en trend att även lägenheter som inte ligger på bottenvåningen är utsatta.

Kenneth Johansson gav tips på hur man kan skydda sin egendom mot stöld eller skadegörelse:

 • Sätt timer på belysning i lägenheten, välj då inte myslampor utan allmänbelysningen långt in i lägenheten.
 • Om du funderar på att installera säkerhetsdörr, välj klass tre. Hsb har rabatt för medlemmar.
 • Vill man installera larm, finns många typer på marknaden.
 • Det finns dna kit med penna med unikt serienummer, godkänt av polisen, där du enkelt kan märka dina värdesaker. Polisen.se sök på dna.
 • Om man är orolig för att bilen skall bli stulen är några tips att sätta in rattkrycka i bilen och dna- märka delar av den.
 • Hälsa på okända du ser på området. Folk ska veta att de blivit uppmärksammade vilket inte motiverar eventuell brottslighet.

Kenneth pratade också om Grannsamverkan som ett sätt att göra vårt område tryggare. Det bygger på de boendes eget engagemang att vara uppmärksam på vad som händer i området. Grannsamverkan är en organisation bestående av boende och stöds av polisen, försäkringsbolag, brottsförebyggande rådet BRÅ m.m.
För att starta upp en lokal Grannsamverkansgrupp krävs många intresserade boende som utser kontaktpersoner som i sin tur tar kontakt med polisen för utbildning och information. Detta är alltså inget som styrelsen startar upp utan bygger helt på de boendes engagemang.
Styrelsen skickade runt en lista på de som var intresserade av grannsamverkan under mötet och fick in ett tiotal namn. Anmäl till styrelsen om du är intresserad så förmedlar vi vidare.

Styrelsen frågade mötesdeltagarna vilken otrygghet de kände i sitt bostadsområde. Följande synpunkter togs upp:

 • Man oroade sig för bilstölder och inbrott och skadegörelse på bilarna.
 • Man tyckte att det var dåligt belyst på gårdarna och de baksidor av husen som vetter mot kommunens mark Man var också missnöjd med att trasiga lampor inte åtgärdades snabbt nog.
 • Flera uttryckte att de inte kände sig otrygga på vårt område.

Övrigt som togs upp och diskuterades på mötet:

 • Kamerabevakning på parkeringsplatserna och vid miljöhusen.
 • Inhägnad av bostadsområdet.
 • Säkerhetsdörrar. Från Länsförsäkringar påpekades att det skall vara minst säkerhetsklass 3 om det skall vara till nytta
 • Se över era bilförsäkringar, så de täcker allt ni vill den skall omfatta.
 • Rapportera till styrelsen borttappade taggar. De ska avregistreras så inte upphittade taggar kan missbrukas.
 • Rapportera till styrelsen om ni ser någon utomstående gå in med tagg i miljöhusen. Anteckna tidpunkt och nummer på miljöhuset.
 • Låsta portar dygnet runt samt belysning i trapporna nattetid.

Är det någon säkerhetsåtgärd som man tycker verkar angelägen kan man skriva en motion om detta till Årsmötet (senast 31/3) Man kan alltid skriva motioner om sådant man vill införa eller ändra på vad gäller vår bostadsrättsförening.

Hälsningar Styrelsen

grannsamverkan

Inbjudan till möte om säkerheten på vårt bostadsområde 14:e Januari

Tisdag den 14 januari kl 18.00–20.00
Vi har bjudit in Carina Roth från Lunds polisdistrikt samt
Kenneth Johansson från Länsförsäkringar Skåne för att informera om följande:
 • Hur ser brottsligheten ut i Lund? Hur ser tjuven ut? Vilket är deras tillvägagångssätt?
 • Skyddsåtgärder, nya hjälpmedel
 • Hur kan Grannsamverkan öka tryggheten?
Vårt mål är att starta Grannsamverkan på Fagotten. Därför är de boendes tankar och idéer viktiga. Skicka gärna in dina förslag angående förbättrad säkerhet på vårt område till styrelsen, senast 6/1 om de ska kunna behandlas på mötet
(e-postadress: styrelsen@fagotten.org)
Välkommen!
hälsar styrelsen på Brf Fagotten
Information på nätet: